Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej ustanawiające zintegrowany system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie nr 1907/2006 WE (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów) weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 roku. Ma ono na celu poprawę ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez lepsze i szybsze identyfikowanie właściwości substancji chemicznych. W wyniku tego rozporządzenia, firmy korzystające z substancji, preparatów (chemikalia) i artykułów chemicznych, muszą podjąć działania w celu zabezpieczenia ich dostawy i użytkowania.

Firmy produkujące i importujące substancje w postaci własnej lub jako składniki preparatów, a nawet artykułów, na teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, muszą zarejestrować te substancje w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), jeśli nie są zwolnione z wymogów REACH. Jeśli substancja nie została wstępnie zarejestrowana lub zarejestrowana z zachowaniem odpowiednio określonych terminów, to jej produkcja lub import nie będą dozwolone, a tym samym wpłynie to na dalsze stosowanie takiej substancji.

Jako rozporządzenie Unii Europejskiej, Rozporządzenie REACH jest stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, wliczając w to kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rejestracja REACH produktów Paroc

Paroc dokonał rejestracji wstępnej swojej substancji (włókno), która będzie musiała być zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem REACH. Jako część strategii wdrażania rozporządzenia REACH, firma Paroc została członkiem konsorcjum producentów produktów ze sztucznych włókien mineralnych (MMVF), które zarządza procesem rejestracji.

Pobierz deklarację REACH firmy Paroc (pdf, 12KB)

Przepisy RoHS  (Dyrektywa 2002/95/WE)

Dyrektywa RoHS weszła w życie 1 lipca 2006 i wymagane jest jej egzekwowanie w charakterze obowiązującego prawa w każdym państwie członkowskim. Dyrektywa RoHS ogranicza stosowanie sześciu materiałów niebezpiecznych w produkcji różnego rodzaju urządzeń elektronicznych i elektrycznych w ilościach przekraczających maksymalne wartości stężeń:

  • Ołów
  • Rtęć
  • Kadm
  • Sześciowartościowy chrom
  • Polibromowy difenyl (PBB)
  • Polibromowy eter fenylowy (PBDE)

Dyrektywa RoHS jest ściśle związana z Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), która określa cele służące rozwiązaniu problemu ogromnych ilości toksycznych odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Produkty z wełny mineralnej nie zawierają niebezpiecznych substancji opisanych w dyrektywie RoHS.

Dane kontaktowe: Beatrice Rantanen, tel. +358 (0) 400 948 013 (język angielski, szwedzki i fiński).

Czytaj więcej

Dom inteligentny energetycznie