Bezpieczne włókno z wełny mineralnej

Certyfikat EUCEB

Wpływ włókien mineralnych (wełna szklana i wełna mineralna) na ludzi został dokładnie zbadany przez niezależnych ekspertów medycznych i naukowców.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) jest częścią Światowej Organizacji Zdrowia. Sklasyfikowała ona wełnę mineralną zgodnie z dyrektywą UE 97/69/WE, która stanowi, że włókna wełny mineralnej mogą zostać uwolnione od jakichkolwiek podejrzeń o działanie rakotwórcze, jeśli są biorozpuszczalne.Dyrektywa Unii Europejskiej 97/69/WE została przyjęta w grudniu 1998 roku i określa wymagania związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem dla produktów ze sztucznych włókien szklanych (MMVF). Dyrektywa dzieli rakotwórczość produktów MMVF na następujące kategorie:

  • Kategoria 1: rakotwórcze dla ludzi (azbest)
  • Kategoria 2: prawdopodobnie rakotwórcze (włókno ceramiczne)
  • Kategoria 3: potencjalnie rakotwórcze (wełny izolacyjne, które nie zostały przebadane)
  • Kategoria 4: nie mogą być sklasyfikowane jako rakotwórcze (produkty z wełny mineralnej PAROC)

Na podstawie "Noty Q" Europejskiej Dyrektywy 97/69/WE, wełna mineralna produkowana zgodnie z klasyfikacją UE rozpuszcza się w określonym czasie, po wprowadzeniu do organizmu człowieka i może być oznaczona jako "nieklasyfikowana", co oznacza że jest uważana za nie rakotwórczą.  Paroc zmodyfikował skład chemiczny włókien, aby spełniały  wymogi rozpuszczalności. Europejska Rada ds. Certyfikacji Produktów z Wełny Mineralnej (EUCEB) weryfikuje zgodność włókien z kryteriami wyłączenia z dyrektywy europejskiej.  Jeżeli włókna spełniają kryteria testów EUCEB przyznaje się producentowi prawo do umieszczania etykiety EUCEB na jego opakowaniach.  Dzięki tej etykiecie, klienci mogą łatwo dowiedzieć się, że produkty z wełny mineralnej są wykonane z włókien zwolnionych z europejskiej klasyfikacji rakotwórczości.

Komisja ds. Jakość w EUCEB, na podstawie opinii niezależnych ekspertów, zapewnia, że testy zostały przeprowadzone zgodnie z europejskimi protokołami, oraz że wyniki są zgodne z kryteriami biotrwałości określonymi w "Nocie Q" Dyrektywy Europejskiej 97/69/WE, a także że skład chemiczny wytwarzanych włókien jest taki sam, jak włókien badanych.

Paroc jest członkiem EUCEB i używa znaku EUCEB na terenie Finlandii, Szwecji, Polski i Litwy. Wszystkie państwa członkowskie wdrożyły wymienioną dyrektywę UE do swoich ustaw krajowych.

Znak jakości RAL

Od czerwca 2000 r. w Niemczech obowiązuje zakaz obrotu, produkcji i wykorzystania biotrwałych sztucznych włókien mineralnych w izolacji cieplnej i akustycznej budynków oraz w izolacjach technicznych. To "Rozporządzenie o zmianie Prawnych Rozporządzeń dotyczących Chemikaliów" (Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen) zawiera przepis dotyczący wyłączenia z zakazu włókien bio-rozpuszczalnych, które są zgodne z kryteriami wyłączenia podanymi przez niemieckie "Rozporządzenie o Substancjach Niebezpiecznych" (Gefahrstoff-Verordnung). Takie bio-rozpuszczalne włókna są więc dozwolone zgodnie z tym zarządzeniem. Kryteria te nie są takie same jak kryteria zwolnienia zawarte w Dyrektywie Europejskiej. W większości przypadków włókna wełny mineralnej spełniające niemieckie kryteria wyłączenia są bardziej bio-rozpuszczalne niż włókna spełniające kryteria europejskie.

Organizacja Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (GGM) przyznaje producentom znak jakości RAL oraz regularnie sprawdza, czy dany producent wełny mineralnej spełnia wysokie wymagania jakościowe. Produkty z wełny mineralnej wyróżnione znakiem jakości RAL nie są objęte zarządzeniem ustalającym zakaz dla substancji chemicznych. Znak jakości RAL dla "wyrobów wykonanych z wełny mineralnej" wskazuje, że jakość i bezpieczeństwo produktów z wełny mineralnej sprawdzana są przez niezależną stronę trzecią.

 Wszystkie produkty wełny skalnej produkowane przez Paroc spełniają nie tylko kryteria EUCEB ale również wymogi RAL.