Ocena charakterystyki energetycznej

Dyrektywa w sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD)

W próbie stworzenia prawdziwie zintegrowanego podejścia, Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) określa cztery podstawowe wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla budynków: 

  1. Wspólna metodologia obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków.
  2. Minimalne standardy dotyczące charakterystyki energetycznej nowych budynków oraz dużych budynków istniejących, poddawanych renowacji.
  3. Systemy certyfikacji energetycznej budynków nowych i istniejących
  4. Dla budynków użyteczności publicznej, wyraźne przedstawienie tego certyfikatu i innych istotnych informacji 

Zgodnie z dyrektywą, świadectwa energetyczne powinny być dostępne podczas budowy, sprzedaży lub wynajmu budynków. Poprawka przyjęta w 2010 r., rozszerzyła zakres stosowania dyrektywy, wymagając by wszystkie istniejące budynki poddawane dużym remontom spełniały określone kryteria efektywności energetycznej, ponieważ oryginalna wersja dyrektywy ustalała taki wymóg tylko dla budynków o powierzchni większej niż 1 000 m². Poprawka określa również, że certyfikacja musi być oparta na analizie całego cyklu eksploatacji. Poprawka wzywa sektor publiczny do działań stanowiących wiodący przykład inwestowania w efektywność energetyczną budynków. Stwierdza ona, że:

"Do 2018 r. wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej muszą być maksymalnie zbliżone do standardu budynku prawie zeroenergetycznego, a wszystkie istniejące budynki publiczne o powierzchni ponad 500 m² muszą posiadać i udostępniać odpowiednie świadectwa. Od roku 2015, wymóg ten obejmie wszystkie budynki użyteczności publicznej, o powierzchni większej niż 250 m². Państwa członkowskie muszą zapewnić, że do roku 2020 wszystkie nowe budynki będą maksymalnie zbliżone do standardu budynku zeroenergetycznego.”

Zarówno pierwotna wersja dyrektywy i jej poprawka mają na celu przezwyciężenie niektórych barier rynkowych i niedociągnięć w efektywności energetycznej poprzez zapewnienie, że decydenci mają dostęp do informacji oraz poprzez tworzenie zachęt do poprawiania efektywności energetycznej zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Wpływ certyfikacji jest wspierany przez inne akty prawne - sama certyfikacja pomaga nowym budynkom osiągnąć większą zgodność z przepisami prawa budowlanego. Poprawka szczególnie podkreśla, że bardziej energooszczędne budynki zapewniają lepsze warunki życia i oszczędności finansowe. Szacuje się, że dodatkowe oszczędności w wyniku wdrożenia poprawki spowodują w 2020, około 5–6% zmniejszenie zużycia energii w EU i co za tym idzie odpowiednie zmniejszenie emisji CO2.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stanowi, że świadectwo charakterystyki energetycznej, które opisuje poziom zużycia energii w danym budynku, jest obowiązkowe dla wszystkich budynków sprzedawanych lub wynajmowanych. Im mniej energii zużywa budynek, tym lepszą ocenę energetyczną (oznakowanie) otrzymuje. Ocena energetyczna budynków stała się obowiązkowa w styczniu 2008 roku.  

Świadectwo charakterystyki energetycznej

 

Głównym celem oceny energetycznej jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach i zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska. Jednakże generowane są również inne pozytywne skutki. Świadectwo energetyczne funkcjonuje również jako specyfikacja produktu w odniesieniu do budynku. Pomaga właścicielom nieruchomości, kupującym lub przyszłym najemcom ocenić efektywność energetyczną oraz spodziewane koszty utrzymania. Świadectwo podaje również, jakie działania należy podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia wartości danej nieruchomości.

Świadectwo energetyczne przydziela budynek do danej klasy efektywności energetycznej, w skali od A do G. Budynek klasy A ma niskie zużycie energii, a nieruchomość klasy G cechuje wysokie zużycie energii. Podobna klasyfikacja była już używana dużo wcześniej w odniesieniu np. do domowych urządzeń chłodniczych.

Dla budynków składających się z więcej niż sześciu mieszkań, efektywność energetyczna jest obliczana na podstawie rzeczywistego zużycia energii. W przypadku nowo budowanych domów jednorodzinnych, efektywność energetyczna jest obliczana na podstawie zużycia energii.

Dla istniejących domów rodzinnych i nieruchomości z mniej niż sześcioma mieszkań, świadectwo energetyczne jest opcjonalne. Świadectwo nie jest wymagana dla domów wakacyjnych używanych krócej niż cztery miesiące w roku lub budynków o powierzchniach mniejszych niż 50 m2.

Dla nowych domów jednorodzinnych, świadectwo energetyczne jest częścią pozwolenia na budowę. Świadectwo energetyczne jest wymagane, gdy budynek jest oddawany do użytku, sprzedawany lub wynajmowany.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne od czterech do dziesięciu lat, w zależności od rodzaju nieruchomości.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EDPB) jest dostępna pod poniższym linkiem »
http://www.epbd-ca.eu/

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (ESD) jest dostępna pod poniższym linkiem »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:EN:PDFCzytaj więcej

Dom inteligentny energetycznie